Rodokmen B

Šampion ČR, Slovenska, Polska, Klubový šampion TTC, Klubový vítěz mladých 2003, res. CACIB

Ch. Pam-Zamirin Ibex-Ifii

 

HD - A/A

DNA PLL clear
černá & bílá

EST Ch.

Falamandus Flic-Flac

bílý, černé znaky
HD-A

ICh., Ch.NL, D
Man-dzu Sipa Khorlo  
Lamleh von Nama-schu

černý, HD-A

ICh., Ch.D Ba-tu Lamleh von Nama-schu

Ch. E'Tang-po Jina Lamleh von 
 Nama-schu

ICh., Ch.FIN, S, N, DK, EST 
Falamandus Dent de Lion
bílá, černé znaky

Ch.S, N Pinrow Black Flash

 Ch.FIN Falamandus Belle-De-Nuit

Ch. FIN

Pam-Zamirin Fahrina Simona

černá, bílé znaky
HD-A

Ch.FIN

Shabash Shimon
černý, HD-A

Ch.FIN, N, S Falamadus Double-Noeud

Ch.FIN Shabash Jane

Pam-Zamirin Daring-Defector
černá, bílé znaky, HD-B

Ch.FIN Pindaros Act as Charming

Pam-Zamirin Shooting-Star

Šampion ČR, Junioršampion ČR
 

Njima Sengge

 

HD - C

DNA PLL clear

sobolí

Šampion ČR
Hor-Khang Tashi Bodjul

HD-A

Ch.
Dschowo's Chandu

sobolí, HD-B

Ch.Thu Sangs Amhir Aladin
HD-ua

Ch. Ski-La-Kyi Paani
HD-B

ICh. Amox Sissybar
černá, HD-A

Ch. Karamain La Fontaine

Ch. Amox Delicious Shag

Šampion ČR
Janis Joplin Senggea

HD-B

Ch.
Dschowo's Chandu

sobolí, HD-B

Ch.Thu Sangs Amhir Aladin
HD-ua

Ch. Ski-La-Kyi Paani
HD-B

Ama-la Sherpa
bílá- zlatá, HD-A

JCh. U'Lhato Lamleh von Nama-schu
HD-A

Ch. Winnie von Nama-schu
HD-A